Predlžená zaruka

Zbavte sa obáv z nákladov na opravu spotrebiča po záruke!

Teraz si môžete za výhodnú cenu predĺžiť záruku o ďalší rok, dva alebo dokonca tri!

 

• predĺžená záruka funguje podobne ako klasická záruka od výrobcu

• ponúkaná je na vybraný sortiment tovaru práčky, sušičky bielizne, chladničky, umývačky riadu, televízia, audio, GPS navigácie, digitálne fotoaparáty atď.

• predĺžená záruka začína platiť v deň skončenia 2 ročnej zákonnej záručnej doby poskytovanej predajcom

• vzťahuje sa na mechanické, elektrické a elektronické vady

 

Ako si predĺžiť záruku?

 

1. V nižšie priloženej tabulke získate informáciu, koľko bude predĺžená záruka stáť .

2. O predĺženú záruku môžete požiadať priamo pri vytváraní objednávky a to tak, že do poznámky napíšete o aký tip záruky máte záujem alebo tak, že napíšete mail na krpelan@lacneelektro.sk, kde uvediete číslo objednávky a tip požadovanej záruky.

3. Všetky ďalšie informácie Vám následne zašleme spolu s faktúrou na predĺženú záruku.

4. Následne po úhrade Vám zašleme Zmluvu o predĺženej záruke s poisťovňou Mondial Assistance spolu s Všeobecnými obchodnými podmienkami poisťovne Mondial.

 

Ak si neviete rady, Vaše otázky zodpovieme na linke zákazníckej podpory na čísle +421 948 887 020 alebo na maily krpelan@lacneelektro.sk .

 

Predĺženú záruku na produkty Vám poskytujeme v spolupráci so spoločnosťou Allianz Worldwide Partners.

 

 

Všeobecné poistné podmienky Predĺžená záruka, Záruka PLUS

Článok 1 Úvodné ustanovenia

Práva a povinnosti z tohto poistenia sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP) a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokument VPP (ďalej tiež Poistné podmienky) je neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.

AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej len „poisťovateľ“ alebo „poisťovňa“).

Tieto poistné podmienky zahŕňajú druhy poistenia, ktoré môžu byť poistnou zmluvou podľa voľby poistenia dojednané:

Poistník svoju voľbu z uvedených druhov poistenia, vymedzených v týchto poistných podmienkach, oznámi obchodnému zástupcovi pri kúpe výrobku alebo v prípade poistenia predĺženej záruky do 30 dní odo dňa nákupu výrobku. Zvolené poistenie potom bude uvedené na poistnej zmluve vystavenej poistníkovi obchodným zástupcom. Úhradou kúpnej ceny, uvedenej na faktúre či pokladničnom doklade, a poistného, uvedeného na poistnej zmluve, v ktorej je uvedené vybrané poistenie, vymedzené v týchto poistných podmienkach, poistník a poistený prejavuje svoju vôľu a potvrdzuje, že s týmito poistnými podmienkami a rozsahom poistenia z nich vyplývajúceho bol oboznámený a súhlasí s nimi. Súčasne poistník berie na vedomie, že uvedené druhy poistenia nie je možné uzatvoriť u výrobkov určených na výkon povolania.
Tieto poistné podmienky platia po celý čas trvania poistenia dojednaného poistnou zmluvou.

Článok 2 Výklad pojmov

Predĺžená záruka: záruka s rovnakým rozsahom služieb ako zákonná záruka poskytovaná na tovar predajcom, ak nie je v týchto VPP stanovené inak.

Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle a nepredvídané poškodenie výrobku vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňujú prevádzkovú funkčnosť výrobku.

Odcudzenie: strata poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo vlámania.

Lúpež: prisvojenie si poisteného výrobku páchateľom pri použití násilia alebo vyhrážky bezprostredným násilím proti poistenému, jeho zamestnancovi alebo inej osobe poverenej poisteným užívaním poisteného výrobku.

Vlámanie: násilné vniknutie do uzatvoreného priestoru nedovoleným prekonaním uzamknutia alebo prekonaním inej zabezpečovacej prekážky s použitím sily. Uzatvoreným priestorom sa rozumie budova alebo vozidlo s uzatvorenou karosériou.

Poistený výrobok: výrobok podrobne opísaný v poistnej zmluve a vo faktúre či pokladničnom doklade vystavenom obchodným zástupcom poistníkovi pri kúpe výrobku.

Poistné: Poistné sa dojednáva ako jednorazové a je splatné v momente dojednania poistenia.

Poistná suma: Poistná suma je stanovená ako obstarávacia cena poisteného výrobku a je uvedená v poistnej zmluve.

Potvrdenie o dojednaní poistenia: dokument, ktorý potvrdzuje existenciu poistenia v rozsahu zvolenom poisteným, v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Tretia osoba: akákoľvek iná osoba ako poistený, druh poisteného alebo jeho zákonný partner, potomkovia alebo predkovia poisteného, zamestnanci poisteného, rovnako ako akákoľvek osoba, ktorú poistený neoprávnil užívať poistený výrobok.

Poistník: fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila poistnú zmluvu.

Poistený: fyzická alebo právnická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje. Pre účely tohto poistenia je poistený vždy zhodný s poistníkom.

Oprávnená osoba: fyzická alebo právnická osoba, ktorej v dôsledku poistnej udalosti vznikne právo na poistné plnenie. Pre účely tohto poistenia je oprávnenou osobou vždy poistený.

Obchodný zástupca: Akákoľvek osoba, ktorú poisťovateľ splnomocnil dojednávať poistenie, opravovať alebo vymeniť poistený výrobok, robiť v mene poisťovateľa právne úkony alebo faktické konania v súlade s týmito poistnými podmienkami.

Článok 3 Poistná udalosť

V prípade poistenia predĺženej záruky je poistnou udalosťou porucha poisteného výrobku.

V prípade poistenia náhodného poškodenia je poistnou udalosťou náhodné poškodenie.

V prípade poistenia odcudzenia výrobku je poistnou udalosťou odcudzenie poisteného výrobku.

Poisťovňa poskytne oprávnenej osobe poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť definovaná v týchto poistných podmienkach pre dojednaný druh poistenia.

Článok 4

Poistná zmluva musí byť dojednaná vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia mať takisto písomnú formu.

Článok 5 Obdobie trvania poistenia

Poistenie predĺženej záruky dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva s začiatkom o 0.00 hod. dňa dojednaného v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Poistenie Záruky PLUS dojednané a uhradené podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva so začiatkom v momente podpisu poistnej zmluvy.

Každé jednotlivé poistenie dojednané podľa týchto poistných podmienok sa dojednáva na poistné obdobie uvedené v poistnej zmluve pre každý druh poistenia osobitne. Podmienkou platnosti poistnej zmluvy je úhrada celého predpísaného poistného.

Článok 6 Zánik poistenia

Poistenie zaniká v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka uplynutím poistného obdobia, výpoveďou, v dôsledku nezaplatenia poistného, odstúpením od poistenia a ďalšími spôsobmi stanovenými v Občianskom zákonníku.

V prípade zániku poistenia sa, podľa všeobecne platných právnych predpisov, nespotrebované poistné poistenému nevracia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Uplynutie poistného obdobia

Poistenie zaniká uplynutím poistného obdobia, a to o 24. hodine dňa dojednaného ako koniec poistenia.

Zánik odstúpením od kúpnej zmluvy

V prípade, že dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy pred dátumom začiatku poistenia predĺženej záruky, zaniká postenie dňom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Poistník má nárok na vrátenie poistného za toto riziko. Poistník nemá nárok na poistné zaplatené za riziko náhodného poškodenia a odcudzenia, a to ani na pomernú časť.

Odstúpenie poistníka od dojednaného poistenia

Poistník môže odstúpiť od poistenia, dojednaného v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami, do štrnástich (14) dní od dátumu dojednania poistenia. Poistník sa musí dostaviť do predajne Obchodného zástupcu, kde mu bude v uvedenej lehote 14 dní poistná zmluva stornovaná a poistné vrátené. V prípade dojednania poistnej zmluvy formou obchodu na diaľku, musí poistník odoslať v lehote 14 dní Obchodnému zástupcovi písomné odstúpenie od poistnej zmluvy s overeným podpisom. Odstúpením od poistnej zmluvy sa zmluva ruší od jej začiatku.

Rozhodné právo

Poistná zmluva a poistenie v nej dojednané v rozsahu určenom týmito poistnými podmienkami sa riadi slovenským právom.

Článok 7 Povinnosti z poistenia

Poistník alebo poistený je povinný vznik poistnej udalosti bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovni. Poistník alebo poistený je súčasne zo zákona povinný predložiť doklady, ktoré si poisťovňa vyžiada a ktoré sú nevyhnutné pre výplatu poistného plnenia. Kým nie sú tieto povinnosti splnené, poisťovňa poistné plnenie nevyplatí. Poistné plnenie je splatné do 15 dní po skončení vyšetrovania. Vyšetrovanie je skončené, hneď ako poisťovateľ oznámi jeho výsledok oprávnenej osobe.

Článok 8 Poistenie predĺženej záruky

(1) Rozsah Poistenia predĺženej záruky 
Ak počas trvania Poistenia predĺženej záruky nastane u poisteného výrobku poistná udalosť, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, v súlade s týmito poistnými podmienkami. Poistenie predĺženej záruky sa dojednáva ako poistenie škodové.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku
V prípade opravy poisteného výrobku budú použité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Vymenené dielce budú mať rovnakú funkčnosť ako pôvodné dielce. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti. 
Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku
Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poisteného poškodeného výrobku za nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, maximálne do výšky poistnej sumy. 
O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku.

(4) Výluky z Poistenia predĺženej záruky 
Poistenie predĺženej záruky sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy poisteného výrobku: 

 1. na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený a na ďalšie chyby, ktoré už výrobca vylúčil vo svojej záruke, prevzatej poisteným pri kúpe výrobku.
 2. spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou výrobku, preťažovaním výrobku, užívaním výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu či za nezvyčajných podmienok.
 3. vzniknuté bežným opotrebovaním.
 4. spôsobené úmyselne a hrubou nedbanlivosťou.
 5. zapríčinené účinkami klimatických a iných vonkajších vplyvov, ako aj chyby zapríčinené živelnou udalosťou, haváriou, vandalizmom, krádežou alebo prepravou výrobku.
 6. ktoré opravoval iný subjekt ako autorizovaný zmluvný servis.
 7. spôsobené nedostatočnou opravou alebo ďalším používaním výrobku bez opravy chyby výrobku, ktorá sa vyskytla už skôr.
 8. spôsobené mechanickým poškodením tovaru.

Ďalej sa poistenie predĺženej záruky nevzťahuje na: 

 1. súčasti výrobku spotrebného charakteru podliehajúce rýchlemu opotrebovaniu.
 2. zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s chybou výrobku.
 3. chyby preventívne odstraňované počas pravidelnej servisnej prehliadky výrobku,
 4. chyby na batériách.
 5. náhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za chyby, tomu, kto toto právo uplatnil.
 6. neodstrániteľné chyby, ktoré však súčasne nebránia riadnemu užívaniu výrobku pre jeho účely,
 7. chyby na výrobku, ktoré sú výrobnej povahy a ako také ich odstraňuje výrobca v rámci hromadných akcií.

Článok 9 Poistenie náhodného poškodenia

(1) Rozsah Poistenia náhodného poškodenia
Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť náhodného poškodenia poisteného výrobku, má poistený právo na poistné plnenie formou opravy alebo výmeny poisteného výrobku, ktorú zaistí poisťovateľ podľa týchto poistných podmienok. 
Poistenie náhodného poškodenia sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % v prvom roku poistenia a 25% v druhom roku poistenia z ceny opravy (vrátane dopravy, práce a poštovného) alebo v prípade výmeny poisteného výrobku z obstarávacej ceny poisteného výrobku. 
Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci Poistenia náhodného poškodenia sa poskytuje maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti za celé obdobie trvania poistenia.

(2) Poistné plnenie formou opravy poisteného výrobku 
V prípade opravy poisteného výrobku budú na jeho opravu využité nové alebo použité náhradné dielce od ktoréhokoľvek výrobcu. Funkčnosť vymenených dielcov bude zodpovedať funkčnosti pôvodných častí.
Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných častí zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do/ zo servisu, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner, poštovné za odoslanie výrobku zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
Výplatou poistného plnenia poistenie nezaniká.

(3) Poistné plnenie formou výmeny poisteného výrobku 
Poisťovateľ je oprávnený posúdiť a rozhodnúť, kedy je oprava poisteného výrobku fakticky nemožná alebo ekonomicky nerentabilná – v takom prípade má poistený právo na výmenu poškodeného poisteného výrobku za výrobok nový, s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami. 
O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Do nákladov na výmenu sa okrem nového výrobku zaratúvajú aj náklady na dopravu výrobku do servisu alebo predajne, ak túto dopravu organizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner a prípadné náklady na pôvodne zamýšľanú opravu výrobku. 
Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(4) Výluky z Poistenia náhodného poškodenia

Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na:

 1. náhodné poškodenie nasledujúceho: vonkajšie zariadenie alebo položky klasifikované ako „príslušenstvo“ alebo „spotrebný tovar“, ako napr. batérie, žiarovky, žiarovky projektorov, jednorazové alebo výmenné atramentové alebo iné tlačové náplne, foto papier alebo papier na tlač, pamäťové disky, zariadenia jednoúčelovej pamäte, prenosné obaly, dotykové pero, akékoľvek dielce/súčiastky vyžadujúce pravidelnú údržbu alebo iné komponenty, ktoré nie sú vo vnútri výrobku.
 2. akékoľvek poškodenie (vrátane poškodení spôsobených vírusom) softwaru nahratého, kúpeného alebo inak preneseného na poistený výrobok. Poistenie sa nevzťahuje na software dodávaný ako periférne zariadenie.
 3. Akékoľvek poškodenia poisteného výrobku, ktoré majú len kozmetický charakter alebo inak neovplyvňujú funkčnosť výrobku, vrátane škrabancov a zárezov, ktoré podstatne nenarušujú užívanie výrobku.
 4. akékoľvek poškodenie vzniknuté v dôsledku opotrebovania.
 5. poistený výrobok, ktorý sa pokúšal opraviť niekto iný ako poisťovateľ alebo osoba poverená poisťovateľom alebo jeho zástupcom. Akákoľvek oprava alebo pokus o ňu inou osobou ako poisťovateľom alebo povereným obchodným zástupcom bude mať za následok zánik tohto poistenia, a to bez nároku na vrátenie poistného. Poisťovateľ neposkytne poistné plnenie vo forme preplatenia nákladov na opravu, ak opravu vykonal poistený alebo iná osoba, odlišná od poisťovateľa alebo obchodného zástupcu.
 6. stratu poisteného výrobku.
 7. odcudzenie poisteného výrobku (ak nebolo dojednané poistenie proti odcudzeniu).
 8. poškodenie poisteného výrobku spôsobené ohňom z vonkajšieho alebo vnútorného zdroja.
 9. akékoľvek úmyselné poškodenie.
 10. poškodenie poisteného výrobku v súvislosti s teroristickým činom alebo vojnou.
 11. obnovu alebo prenos dát uložených v poistenom výrobku. Ak však dôsledku vzniku poistnej udalosti vzniklo poistenému právo na výmenu pevného disku, potom poistenému súčasne vzniká právo na bezplatnú inštaláciu súčasnej verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený zakúpil od obchodného zástupcu.

Článok 10 Poistenie pre prípad odcudzenia

(1) Rozsah Poistenia pre prípad odcudzenia
Ak počas trvania poistenia nastane poistná udalosť odcudzenia poisteného výrobku, má poistený podľa týchto poistných podmienok právo na jeho náhradu poskytnutím nového výrobku; náhradu poisteného výrobku zaistí poisťovateľ. Poistený je povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom. Ak je poisteným výrobkom mobilný telefón, musí byť súčasťou tohto protokolu aj žiadosť poisteného o zablokovanie výrobného čísla prístroja (IMEI) v sieti všetkých operátorov na Slovensku. Poistenie sa vzťahuje na poistené výrobky umiestnené v uzamknutej nehnuteľnosti poisteného; vo vozidle poisteného, a to v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke; prípadne umiestnené v iných priestoroch, a to v uzamknutom sejfe alebo v pevnej uzamknutej skrinke. 
Poistenie proti odcudzeniu sa dojednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 15 % z obstarávacej ceny poisteného výrobku.

(2) Poistné plnenie formou nového výrobku
V prípade odcudzenia poisteného výrobku počas trvania tohto poistenia má poistený právo na bezplatné poskytnutie nového náhradného výrobku s rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, aké mal odcudzený poistený výrobok, maximálne do výšky poistnej sumy vrátane spoluúčasti. O vzniku nároku na náhradu rozhoduje poisťovateľ. O výbere nového výrobku rozhoduje Poisťovateľ. 
Výplatou poistného plnenia formou nového výrobku poistenie zaniká.

(3) Výluky z Poistenia pre prípad odcudzenia

Poistenie proti odcudzeniu sa nevzťahuje na:

 1. náklady na výmenu softwaru. Avšak aktuálne verzie hlavných aplikácií a operačného systémového softwaru, ktoré poistený kúpil od obchodného zástupcu, budú poistenému bezplatne nahradené a dodané spolu s novým výrobkom dodaným v súlade s týmto poistením proti odcudzeniu.
 2. akékoľvek iné odcudzenie poisteného výrobku okrem odcudzenia, ku ktorému došlo v rámci lúpeže alebo vlámania treťou osobou.
 3. odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poisteného výrobku a ďalšieho vonkajšieho zariadenia.
 4. odcudzenie poisteného výrobku, ak neboli prijaté príslušné opatrenia na zabezpečenie výrobku pred odcudzením.
 5. odcudzenie poisteného výrobku, ktoré nastalo v čase, kedy bol výrobok predaný poisteným do starostlivosti alebo užívania tretej osobe.
 6. odcudzenie poisteného výrobku z vozidla, okrem prípadu, kedy bol výrobok ukrytý a uložený v uzamknutom kufri alebo uzamknutej priehradke a páchateľ do vozidla vnikol násilím. V takom prípade je poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie povinný predložiť dôkaz o násilnom vniknutí do vozidla.
 7. odcudzenie poisteného výrobku, ak poistený zanechal poistený výrobok na svojom alebo cudzom pracovisku, v škole alebo na inom verejnom mieste, okrem prípadu, kedy bol výrobok uzamknutý v pevnej uzamykateľnej skrinke, v sejfe alebo v podobnom uzamykateľnom zariadení, ku ktorému má prístup iba poistený, a ak došlo k násilnému poškodeniu uzamknutej skrinky, sejfu alebo iného uzamykateľného zariadenia a ak poistený pri uplatnení nároku na poistné plnenie predloží dôkaz o násilnom poškodení takéhoto zariadenia, v ktorom bol poistený výrobok.
 8. akýkoľvek prípad odcudzenia poisteného výrobku, ktorý poistený nenahlásil na polícii najneskôr do 72 hodín po zistení odcudzenia poisteného výrobku.
 9. stratu poisteného výrobku v dôsledku udalosti spôsobenej vyššou mocou (neodvrátiteľné, nepredvídateľné a vonkajšie udalosti).
 10. odcudzenie poisteného výrobku, ku ktorému došlo v dôsledku vedomého konania poisteného.

Článok 11 Starostlivosť o zákazníka

V prípade otázok alebo sťažnosti sa môže poistník alebo poistený obrátiť na poisťovateľa:
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112.

Orgánom dohľadu nad činnosťou poisťovateľa je Národná banka Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Článok 12 Doručovanie

 1. Pre doručovanie akýchkoľvek písomností s využitím držiteľa poštovej licencie platí, že sa považujú za doručené siedmym dňom odo dňa odoslania doporučenej poštovej zásielky na kontaktnú adresu poistníka, poisteného alebo poisťovne, ak sa nepreukáže iný dátum doručenia.
 2. Pre osobné doručovanie platí, že v momente prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou sa táto považuje za doručenú. Zmluvná strana je povinná toto prevzatie a dátum prevzatia písomne potvrdiť na kópii doručovanej písomnosti alebo na jej druhopise.
 3. Doručovanie akýchkoľvek písomností je možné aj kuriérskou službou, ktorá umožňuje overenie doručenia. Písomnosti odoslané týmto spôsobom sa považujú za doručené v momente ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
 4. Ak adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť, považuje sa písomnosť za doručenú dňom, kedy ju adresát odmietol prijať.
 5. Ak bola doručovaná písomnosť uložená a adresát si ju v úložnej lehote nevyzdvihol, považuje sa písomnosť za doručenú posledným dňom úložnej lehoty.

Článok 13 Záverečné ustanovenia

Poistník aj poistený súhlasia so spracúvaním osobných údajov poistníka/poisteného poisťovateľom a to v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa, elektronický kontakt a údaje o dojednanom poistení (okrem citlivých údajov); pre marketingové účely a pre účely produktov poisťovateľa a predajcu. Udelenie súhlasu nie je podmienkou uzatvorenia poistnej zmluvy, udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať.

Článok 14

Tieto Poistné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 12. novembra 2012

 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU TOP

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Práva a povinnosti z poistenia mobilného telefonu TOP (poistenie) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP-MT2), Prehľadom poistného plnenia a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokumenty VPP-MT2 a Prehľad poistného plnenia (súhrnne „Poistné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.
2. Poistná zmluva musí byť uzatvorená vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia byť taktiež vykonané písomne 3. Tieto VPP-MT2 upravujú poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu.

Článok 2
Rozhodné právo, súdna príslušnosť

Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tohto poistenia vrátane vzniku, zmeny a zániku poistnej zmluvy sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Článok 3
Výklad pojmov

1. Zablokovanie mobilného telefónu a/alebo SIM karty: nahlásenie odcudzenia mobilného telefónu a SIM karty žiadosťou o ich zablokovanie u mobilného operátora.
2. Časová cena: cena, ktorú mala poistená vec bezprostredne pred poistnou udalosťou. 
3. Doba poistenia: doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
4. Havária: náraz alebo stret vozidla, v ktorom sa poistená vec nachádza, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret je zrážka vozidla s pohyblivým objektom.
5. Krádež vlámaním: prisvojenie si poistenej veci páchateľom z uzavretého priestoru za použitia:
a) nástroja, ktorý nie je určený na jeho riadne otváranie,
b) kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou.
6. Kúpna cena veci – maloobchodná cena veci v plnej výške bez zliav, vrátane DPH, aktuálne platná ku dňu začiatku poistenia u Predajcu, u ktorého bola vec zakúpená, uvedená v poistnej zmluve
7. Lúpež: privlastnenie si poistenej veci páchateľom za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému, osobe poistenému blízkej alebo proti inej osobe, využívajúcej poistenú vec so súhlasom poisteného.
8. Mobilný telefón – prenosné elektronické zariadenie používané poisteným na hlasovú, textovú, obrazovú a dátovú komunikáciu . 
9. Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle, neúmyselné a nepredvídané poškodenie poistenej veci vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňuje funkčnosť poistenej veci a ktoré vyžaduje opravu alebo výmenu jej súčastí alebo celku..
10. Nová cena výrobku: cena rovnakej novej veci alebo novej veci s porovnateľnými parametrami ako mala poistená vec ku dňu poistnej udalosti.
11. Odcudzenie: strata poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním. 
12. Osoba blízka: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a manželka, rodičia manžela alebo manželky; za osobu blízku sa tiež považuje druh alebo družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.
13. Poistený: fyzická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje.
14. Poistená vec: mobilný telefón vo vlastníctve poisteného, zakúpený u Predajcu poisteným na súkromné použitie, uvedený v poistnej zmluve a týchto poistných podmienkach.
15. Poistná suma: kúpna cena poistenej veci, stanovená Predajcom a uvedená v poistnej zmluve.
16. Poistné: úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
17. Poistník: fyzická osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník a poistený môžu byť tou istou osobou. 
18. Poisťovateľ : AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej „poisťovateľ“).
19. Príslušenstvo mobilného telefónu: vec, ktorá je určená k používaniu spolu s mobilným telefónom, ale ktorá nie je jeho neoddeliteľnou súčasťou, napríklad nabíjačka, handsfree, puzdro, držiak, headset, bluetooth, dátové káble, prívesky, sluchátka, ochrana displeja, pamäťová karta, čítačka a podobne.
20. Predajca: predajca mobilných telefónov.
21. Schéma amortizácie: Časová hodnota poistenej veci bude poisťovateľom stanovená na základe celkovej doby, ktorá uplynula od nákupu poistenej veci do vzniku poistnej udalosti, kde budú zohľadnené 60-dňové intervaly.
22. SIM karta – aktívna účastnícka identifikačná karta pre mobilnú telefónnu sieť bez ohľadu na skutočnosť, či ide o predplatenú SIM kartu alebo nie.
23. Spoluúčasť: zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.
24. Tretia osoba: akákoľvek iná osoba než poistený alebo osoba poistenému blízka podľa bodu 11 tohto článku, zamestnanci poisteného rovnako ako akákoľvek iná osoba, ktorú poistený neoprávnil k používaniu poistenej veci.
25. Uzavretý priestor:
a) uzamknutá a uzavretá budova alebo 
b) uzamknuté vozidlo s uzavretou karosériou alebo 
c) uzamknutý trezor alebo pevná uzamknutá skrinka. 
26. Voda z vodovodného zariadenia: voda, iná kvapalina alebo para uniknutá v dôsledku chybnej obsluhy alebo poruchy mimo svoj obvyklý priestor z : 
a) potrubia alebo zariadenia, privádzajúceho alebo odvádzajúceho vodu, paru alebo inú kvapalinu alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia, 
b) vykurovacieho, vzduchotechnického, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarnej ochrany,
d) akvária s objemom 50 a viac litrov alebo bazénu pevne spojeného so zemou.
27. Zneužitie mobilného telefónu – neoprávnené nakladanie s poisteným mobilným telefónom a SIM kartou, v ktorého dôsledku došlo k vzniku nákladov, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi a ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s odcudzením mobilného telefónu a SIM karty.
28. Strata: zánik možnosti hmotne disponovať s poisteným výrobkom, pričom sa nejedná o odcudzenie podľa bodu 10 tohto článku .
29. Živelná udalosť: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Článok 4
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je poistená vec, zakúpená u Predajcu.

Článok 5
Právne úkony a doručovanie

1. Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a týchto VPP-MT2-platné pre poistníka, platia primerane i pre poisteného. Povinnosti poistníka, pokiaľ ním nie je poistený, je zoznámiť poisteného s poistnou zmluvou a týmito VPP-MT2. 
2. Pre právne úkony, týkajúce sa poistenia, je potrebná písomná forma.
3. Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom alebo oprávneným zástupcom poisťovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak.
4. Písomnosti poisťovateľa, určené poistníkovi, resp. poistenému sú doručované poštou, môžu však byť doručené aj oprávneným zástupcom poisteného, a to na poslednú adresu známu poisťovateľovi. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na poštovom podniku kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta nie je možné zistiť na poslednej známej adrese, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi. 
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky (telefón, e-mail, SMS, fax) k vzájomnej komunikácii s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia a likvidáciou poistnej udalosti. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, nenahrádzajú však písomnú formu úkonov.
6. Poistník a poistený, pokiaľ je iný než poistník, uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú súhlas so zaobstaraním, použitím a i následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov, uskutočnených medzi ním a poisťovateľom, prípadne asistenčnou službou, a to v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti poisťovateľom, najmä pri správe poistenia a likvidácii poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy, a to na technických prostriedkoch, umožňujúcich ich záznam, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností, súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. 
7. Uplatnenie práv, vyplývajúcich z poistnej zmluvy, prináleží poistníkovi, pokiaľ nie je týmito VPP-MT2 stanovené inak, alebo nie je dojednané inak. 
8. Poistník ani poistený nemá právo postúpiť akýkoľvek nárok alebo právo vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktorou bolo uzavreté poistenie mobilného telefónu podľa týchto VPP-MT2, na tretiu osobu alebo tretie osoby.
9. Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výhradne osoba oprávnená jednať jej menom alebo osoba splnomocnená. 
10. a) Právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.
b) Najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.
11. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP-MT2. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP-MT2 dohodnutá v poistnej zmluve je účinná najskôr od okamihu, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.

Článok 6
Spoluúčasť

1. Spoluúčasť je zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení. 
2. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu sa zjednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 10%.
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci tohto poistenia je poskytované maximálne do výšky limitu poistného plnenia vrátane spoluúčasti za celú dobu trvania poistenia.

Článok 7
Vznik poistenia

1. Návrh poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať zaplatením poistného. Poistná zmluva je uzatvorená v okamihu zaplatenia poistného v plnej výške, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
2. Poistenie vzniká dňom, uvedeným v návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) ako začiatok poistenia.
3. Pokiaľ je deň začiatku poistenia podľa odseku 2 tohto článku zhodný s dňom vyhotovenia návrhu, poistenie vzniká v okamihu zaplatenia poistného, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 
4. Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, pokiaľ nebude poistné uhradené do konca lehoty určenej na zaplatenie poistného, stanovenej v návrhu.
5. Za okamih zaplatenia poistného sa považuje deň, hodina a minúta zaplatenia poistného v plnej výške:
a) v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorej prostredníctvom predajca doručí poistený výrobok poistenému,
b) vkladom alebo úhradou na platobný účet predajcu prostredníctvom platobného prostriedku, aj keď bude poistné pripísané na platobný účet predajcu neskôr, než v deň vkladu , poukázania alebo úhrady poistného.

Článok 8
Doba poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve stanovené inak.

Článok 9
Zmena a zánik poistenia

1. Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve sa vykonávajú so súhlasom oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je týmito VPP-MT2 stanovené inak.
2. Zánik poistenia
Poistenie zaniká v súlade so Zákonom: 
a) uplynutím poistnej doby; 
b) dňom ukončenia vlastníckeho vzťahu poisteného k poistenej veci, bez ohľadu na to, akým spôsobom k nemu dôjde; 
c) dňom straty poistenej veci nahlásenej poisteným poisťovateľovi; 
d) dňom zániku, krádeže alebo zničenia poistenej veci, bez ohľadu na to, či takúto krádež alebo zničenie poisťovateľ uznal ako poistnú udalosť; 
e) dňom smrti poisteného; 
f) pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka; 
g) výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
h) odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
i) odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka; 
j) písomnou dohodou zmluvných strán; 
k) ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovenými Zákonom. 
3. Poistenie môže písomne vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne. 
4. Poistenie zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, uvedených v tomto Článku, ktorá nastane ako prvá.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 10
Doba poistenia

1. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia výrobku sa uzatvára na dobu určitú.
2. Poistnou zmluvou je možné podľa voľby poistníka uzavrieť poistenie zahŕňajúce poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia výrobku :
2.1. Pričom toto poistenie sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku od ich uzatvorenia; alebo 
2.2. Rovnaké poistenie všetkých uvedených rizík, kedy 
a) Poistenie rizika náhodného poškodenia výrobku sa vzťahuje na obdobie dvoch kalendárnych rokov od uzatvorenia poistenia,
b) Poistenie rizika odcudzenia a zneužitia výrobku sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku od uzatvorenia poistenia.

Článok 11
Rozsah poistenia

1. Toto poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie, odcudzenie a zneužitie výrobku. 
2. V prípade náhodného poškodenia sa poistenie vzťahuje na náhodné poškodenie poistenej veci (pokiaľ nie je vylúčené v čl. 12 týchto VPP-MT2), a to najmä :
a) jeho pádom,
b) vniknutím kvapaliny do elektronických častí poistenej veci,
c) mechanickým poškodením poistenej veci počas prepravy od predajcu do domácnosti poisteného,
d) vniknutím cudzích predmetov do poistenej veci.
3. V prípade odcudzenia sa poistenie vzťahuje na stratu poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním.
3.1 V prípade odcudzenia poistenej veci krádežou vlámaním do motorového vozidla sa poistenie vzťahuje len na udalosti, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
a) Poistený musí vierohodne preukázať, že došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla a
b) Poistený výrobok bol uložený v uzamknutom batožinovom priestore motorového vozidla alebo uzavretom uzamknutom strešnom nosiči tak, že ho nebolo zvonku vidieť a na motorovom vozidle boli riadne uzamknuté všetky dvere vrátane batožinového priestoru a strešného nosiča a motorové vozidlo malo úplne zatvorené všetky okná.
4. V prípade poistenia zneužitia mobilného telefónu sa poistenie vzťahuje na:
4.1. odcudzenie mobilného telefónu spoločne so SIM kartou – v takomto prípade je poistený povinný odcudzenie mobilného telefónu nahlásiť polícii a vyžiadať si policajný protokol; poistenie sa vzťahuje iba na mobilný telefón vo výlučnom vlastníctve poisteného. 
4.2. zneužitie mobilného telefónu; náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi (prevolané náklady) a ktoré evidentne vznikli v období od odcudzenia mobilného telefónu do okamihu nahlásenia odcudzenia operátorovi; a to vrátane nákladov na zablokovanie SIM karty, pokiaľ ku zneužitiu mobilného telefónu došlo preukázateľne po jeho odcudzení spoločne so SIM kartou. 
4.3. Poistenie pre prípad zneužitia mobilného telefónu sa nevzťahuje na príslušenstvo mobilného telefónu.

Článok 12
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody :
a) spôsobené akýmkoľvek úmyselným poškodením poistenej veci alebo spôsobené vedomou nedbalosťou,
b) spôsobené priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššej moci, spôsobené priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej energie, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, sabotážou, represívnymi zásahmi štátnych orgánov, živelnou udalosťou.
c) vzniknuté v dôsledku závady na poistenom výrobku, za ktorú zodpovedá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe svojho prehlásenia predajca.
d) na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený pri kúpe poistenej veci a na ďalšie poškodenia, ktoré predajca už vylúčil vo svojej záruke. 
e) spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou poistenej veci, preťažovaním poistenej veci, používaním poistenej veci v rozpore s pokynmi výrobcu (napr. použitím výrobcom neschválených doplnkov, 
f) vzniknuté bežným opotrebením, na súčastiach poistenej veci spotrebného charakteru, podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu a častej výmene a na príslušenstvo poistenej veci, ako napríklad batérie, akumulátory, zdroje svetla, náplne, tesnenia, elektroinštalácie, filtre, poistky, pamäťové zariadenia, obaly, dotykové pero.

2. Ďalej sa poistenie nevzťahuje na:
a) vec, ktorá je v čase kúpy u predajcu už použitá, vec kupovanú pre účely vykonávania akejkoľvek podnikateľskej činnosti, 
b) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa,
c) zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s chybou poistenej veci vrátane následných škôd, spôsobených poškodeným poisteným výrobkom,
d) zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, náklady na obnovu alebo prenos dát, uložených v poistenej veci, 
e) estetický nedostatok (napríklad poškrabanie, zárez, prasklina), ktorý neznižuje ani neobmedzuje funkčnosť poistenej veci, 
f) náhodné poškodenie, vzniknuté postupným pôsobením korózie, vlhkosti, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením chemických, biologických, teplotných a elektrických vplyvov, 
g) poistenú vec, ktorú opravoval iný subjekt, než servis určený poisťovateľom, 
h) akúkoľvek stratu poistenej veci, okrem straty poistenej veci v dôsledku lúpeže a krádeže vlámaním,
i) odcudzenie poistenej veci z vozidla, okrem prípadu uvedeného v čl. 10 ods. 2, bod 2.1 týchto VPP-MT1,
j) náhodné poškodenie spôsobené používaním náhodne poškodenej veci bez vykonania opravy náhodného poškodenia, 
k) náhodné poškodenie v dôsledku výpadkov alebo prerušenia dodávok elektrickej energie, 
l) odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poistenej veci a ďalšieho vonkajšieho zariadenia, 
m) akýkoľvek prípad odcudzenia poistenej veci, ktorý poistený nenahlásil polícii najneskôr do 24 hodín po zistení odcudzenia poistenej veci,
n) náklady na bežnú údržbu, nastavenie alebo úpravu poistenej veci vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ k náhodnému poškodeniu došlo v súvislosti s týmito činnosťami, 
o) náklady vynaložené na odstránenie funkčných chýb, pokiaľ tieto chyby neboli spôsobené náhodným poškodením poistenej veci, za ktoré bolo poskytnuté poistné plnenie.

Článok 13
Limit poistného plnenia

Limitom poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom je poistná suma (viď. Výklad pojmov), znížená o sumu stanovenú na základe schémy amortizácie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 14
Poistné

1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu a jeho výška ja stanovená v poistnej zmluve.
3. Základom pre výpočet poistného je kúpna cena veci v zmysle týchto poistných podmienok, a to bez ohľadu na to, či bola táto cena zaplatená v plnej výške alebo iba jej časť účtovaná predajcom veci.
4. Poistné je splatné v deň uzatvorenia poistnej zmluvy.

Článok 15
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-MT2 spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
2. V prípade poistenia zneužitia poistenej veci sa poistnou udalosťou rozumie finančná strata poisteného, ku ktorej dôjde počas poistnej doby odcudzením mobilného telefónu a zneužitím SIM karty.

Článok 16
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník/ poistený je povinný:
a) dodržiavať povinnosti stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poistenia alebo poistnej udalosti, 
c) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že poistený poistil vec u iného poisťovateľa alebo že uzatvoril obdobné poistenie aj u iného poisťovateľa, 
d) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne písomne zmenu vlastníka poistenej veci, 
e) oznámiť poisťovateľovi písomne akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy a osobných údajov, ktoré boli podkladom počas uzatvárania poistnej zmluvy , a to najneskôr do 5 pracovných dní od tejto zmeny, 
f) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škody, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo predpismi vydanými na ich základe, alebo povinnosti, ktoré prevzal uzatvorením poistnej zmluvy; poistený nesmie tiež strpieť porušovanie týchto predpisov a povinností zo strany tretích osôb; poistený je ďalej povinný zaistiť udržiavanie poistených vecí v dobrom technickom stave a používať ich iba na účely stanovené zákonom,
g) uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, pokiaľ si ich vyžiada na účely riešenia poistnej udalosti, 
h) uchovávať poistený výrobok v ochrannom puzdre, 
i) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od poistnej udalosti, oznámiť poisťovateľovi, že nastala poistná udalosť, a do 15 dní od poistnej udalosti predložiť poisťovateľovi hlásenie o rozsahu poškodenia poistenej veci, 
j) preukázať vznik a rozsah vzniknutej škody, 
2. V prípade škody spôsobenej odcudzením poistenej veci je poistený povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom (oznámením o odcudzení príslušnému orgánu polície), 
3. V prípade zneužitia mobilného telefónu predložiť poisťovateľovi:
a) vyúčtovanie mobilného operátora s označením reklamovaných telefónnych hovorov a potvrdenie operátora o zablokovaní mobilného telefónu vrátane sumy blokovacieho poplatku, 
b) faktúru alebo účet za vyhotovenie novej SIM karty,
c) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom polície odcudzenie poistenej veci,
d) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi prípadný nález odcudzeného poistenej veci a vrátiť prijaté poistné plnenie, 
4. V prípade odcudzenia je poistený povinný:
a) doložiť dôkaz o násilnom vniknutí do uzavretého priestoru alebo doložiť dôkaz o použití kľúča určeného na jeho riadne otvorenie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou, 
b) doložiť úradný preklad dokladov preukazujúcich vznik poistnej udalosti, pokiaľ sú vyhotovené v inom než slovenskom alebo českom jazyku, 
c) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne odstúpenie od kúpnej zmluvy na poistený výrobok, 
d) dodržiavať pokyny poisťovateľa alebo poisťovateľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a dať si poistený výrobok opraviť v servise určenom poisťovateľom,
5. V poistnej zmluve sa môžu poistník a poisťovateľ dohodnúť na ďalších povinnostiach poistníka a poisteného.

Článok 17
Povinnosti a práva poisťovateľa

1. Poisťovateľ je povinný: 
a) dodržiavať povinnosti pre neho vyplývajúce zo zákona, ostatných všeobecne záväzných predpisov a týchto VPP-MT2, 
b) Informovať poisteného o výsledkoch prešetrenia poistnej udalosti, pokiaľ o to poistený písomne požiada,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzatváraní poistnej zmluvy, jej správe alebo likvidácii poistnej udalosti; to neplatí, pokiaľ poistník alebo poistený dá písomný súhlas s poskytnutím informácií, alebo pokiaľ poskytnutie informácie ukladá alebo povoľuje zákon, 
d) v prípade vzniku nároku na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy a poistných podmienok a po tom, ako sú poisťovateľovi dodané doklady uvedené v Článku 16 týchto poistných podmienok, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie do 15 dní odo dňa, v ktorom poisťovateľ skončil všetky potrebné šetrenia týkajúce sa danej poistnej udalosti.
2. Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť údajov potrebných na výpočet poistného a poistného plnenia a používať zistené údaje na účely správy poistenia a likvidácie poistnej udalosti.

Článok 18

1. Pokiaľ vznikla povinnosť poisťovateľa plniť, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP-MT2 a podmienok, dojednaných v poistnej zmluve poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT2 stanovené inak, alebo pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Právo na poistné plnenie môže poistený uplatniť len na území Slovenskej republiky.
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistného plnenia za celú dobu trvania poistenia. Výšku limitu poistného plnenia určí poisťovateľ na základe nasledujúcej amortizačnej schémy, kedy prihliadne k časovej hodnote poistenej veci. V prvom intervale 60 dní odo dňa nákupu bude amortizácia vo výške 28%, v druhom intervale bude amortizácia navýšená o 3,5%, v ďalších 60 dňových intervaloch bude amortizácia navýšená vždy o 2%.
4. V prípade náhodného poškodenia poistenej veci poisťovateľ uhradí náklady na nové alebo použité náhradné súčiastky od ktoréhokoľvek výrobcu, vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ bude poistený výrobok opravený v servise určenom poisťovateľom. Vymenené súčiastky musia mať rovnakú funkčnosť ako súčiastky pôvodné. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných dielov započítavajú tiež náklady na dopravu poistenej veci zo servisu, pokiaľ túto dopravu zorganizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner (vrátane dopravy vykonanej poisteným, pokiaľ ju poisťovateľ dopredu schválil), poštovné za odoslanie poistenej veci zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu poisťovateľom určeného alebo odporúčaného technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
5. Pokiaľ náklady na opravu v prípade náhodného poškodenia poistenej veci presiahnu novú cenu veci alebo je vec neopraviteľná, má poistený právo na výmenu náhodne poškodenej veci za novú, so zhodnými alebo porovnateľnými parametrami, v cene maximálne do výšky limitu.
6. Pokiaľ poisťovateľovi vzniknú náklady v súvislosti so zisťovaním rozsahu poškodenia poistenej veci a zistí sa, že poistenému nevzniká podľa týchto VPP-MT2 nárok na poistné plnenie, tieto náklady idú na ťarchu poisteného.
7. Poisťovateľ nahradí tiež primerané náklady v súvislosti s výmenou poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti obvyklé, a to náklady na dopravu poistenej veci zo servisu alebo od predajcu, prípadné náklady na dopravu a náklady za práce, ktoré boli vykonané na poistenej veci s cieľom zistiť rozsah poškodenia. Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci sa vlastníkom poistenej veci stáva poisťovateľ a poistenie zaniká.

Článok 19
Zníženie a odmietnutie poistného plnenia

1. Pokiaľ porušil poistený povinnosti stanovené zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo povinnosti uvedené vo VPP-MT2, najmä v čl. 16 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
2. Poisťovateľ má právo plnenie z ktorejkoľvek poistnej udalosti primerane znížiť, pokiaľ na základe vedome nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré poistník alebo poistený uviedol pri uzatváraní poistenia, stanovil nižšie poistné.
3. V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy má poisťovateľ právo znížiť výšku nespotrebovaného poistného o manipulačný administratívny poplatok.
4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti nebol mobilný telefón uložený v ochrannom puzdre.
5. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, pokiaľ sa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé alebo nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia a ktorá bola pre uzatvorenie poistnej zmluvy podstatná.
6. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej udalosti, pokiaľ poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach, týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo výšku nároku. 
7. Pokiaľ poistený spôsobné poisťovateľovi zvýšenie nákladov tým, že v dôsledku jeho konania je nutné rozhodujúce skutočnosti zisťovať opakovane, poisťovateľ má právo znížiť plnenie z poistnej udalosti o výšku takto vzniknutých nákladov.
8. V prípade poistného plnenia formou úhrady nákladov na opravu poistenej veci, náklady na opravu vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov, uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku idú na ťarchu poisteného.
9. V prípade poistného plnenia formou výmeny poisteného poškodeného výrobku za nový, bude poistený hradiť primerané náklady, súvisiace s výmenou poistenej veci, ktoré boli v dobe poistnej udalosti obvyklé, vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, alebo zaslať poštou na adresu poisťovateľa: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Pokiaľ je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodný názov a adresu sídla právnickej osoby.
3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich odmietnutia do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu z predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ neodkladne vyrozumený.
4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, ktorá je poverená vykonávaním dohľadu nad poisťovateľom.

V Prahe, schválené dňa 10.04.2015

 

 

VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POISTENIE MOBILNÉHO TELEFÓNU STANDARD

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Práva a povinnosti z poistenia mobilného telefonu STANDARD (poistenie) sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Všeobecnými poistnými podmienkami (VPP-MT1), Prehľadom poistného plnenia a prípadne zmluvným dojednaním, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Dokumenty VPP-MT1 a Prehľad poistného plnenia (súhrnne „Poistné podmienky“) sú neoddeliteľnou súčasťou poistnej zmluvy. Ak poistná zmluva alebo Poistné podmienky, v prípadoch, kedy to zákon pripúšťa, obsahujú dojednania odchylné od zákona, platia dojednania poistnej zmluvy, prípadne Poistných podmienok.
2. Poistná zmluva musí byť uzatvorená vždy písomne. Zmeny poistnej zmluvy musia byť taktiež vykonané písomne
3. Tieto VPP-MT1 upravujú poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu. 

Článok 2
Rozhodné právo, súdna príslušnosť

Právne vzťahy založené poistnou zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie sporov z tohto poistenia vrátane vzniku, zmeny a zániku poistnej zmluvy sú vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

Článok 3
Výklad pojmov

1. Zablokovanie mobilného telefónu a/alebo SIM karty: nahlásenie odcudzenia mobilného telefónu a SIM karty žiadosťou o ich zablokovanie u mobilného operátora.
2. Časová cena: cena, ktorú mala poistená vec bezprostredne pred poistnou udalosťou. 
3. Doba poistenia: doba trvania poistenia dohodnutá v poistnej zmluve.
4. Havária: náraz alebo stret vozidla, v ktorom sa poistená vec nachádza, pričom náraz je zrážka vozidla s nepohyblivou prekážkou a stret je zrážka vozidla s pohyblivým objektom.
5. Krádež vlámaním: prisvojenie si poistenej veci páchateľom z uzavretého priestoru za použitia:
a) nástroja, ktorý nie je určený na jeho riadne otváranie,
b) kľúča určeného na jeho riadne otváranie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou.
6. Kúpna cena veci – maloobchodná cena veci v plnej výške bez zliav, vrátane DPH, aktuálne platná ku dňu začiatku poistenia u Predajcu, u ktorého bola vec zakúpená, uvedená v poistnej zmluve
7. Lúpež: privlastnenie si poistenej veci páchateľom za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia proti poistenému, osobe poistenému blízkej alebo proti inej osobe, využívajúcej poistenú vec so súhlasom poisteného.
8. Mobilný telefón – prenosné elektronické zariadenie používané poisteným na hlasovú, textovú, obrazovú a dátovú komunikáciu . 
9. Náhodné poškodenie: akékoľvek náhodné, náhle, neúmyselné a nepredvídané poškodenie poistenej veci vonkajšími vplyvmi, ktoré ovplyvňuje funkčnosť poistenej veci a ktoré vyžaduje opravu alebo výmenu jej súčastí alebo celku..
10. Nová cena výrobku: cena rovnakej novej veci alebo novej veci s porovnateľnými parametrami ako mala poistená vec ku dňu poistnej udalosti.
11. Odcudzenie: strata poistenej veci v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním. 
12. Osoba blízka: príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel a manželka, rodičia manžela alebo manželky; za osobu blízku sa tiež považuje druh alebo družka, za predpokladu, že preukázateľne žije s poisteným v spoločnej domácnosti.
13. Poistený: fyzická osoba, na majetok ktorej sa poistenie vzťahuje.
14. Poistená vec: mobilný telefón vo vlastníctve poisteného, zakúpený u Predajcu poisteným na súkromné použitie, uvedený v poistnej zmluve a týchto poistných podmienkach.
15. Poistná suma: kúpna cena poistenej veci, stanovená Predajcom a uvedená v poistnej zmluve.
16. Poistné: úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
17. Poistník: osoba, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu a je povinná platiť poistné. Poistník a poistený môžu byť tou istou osobou. 
18. Poisťovateľ : AWP P&C SA, so sídlom 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, registračné číslo 519 490 080 O.R.Bobigny, zapísaná u obchodného súdu v Bobigny pod administratívnym č. 2016B01853, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112 (ďalej „poisťovateľ“).
19. Príslušenstvo mobilného telefónu: vec, ktorá je určená k používaniu spolu s mobilným telefónom, ale ktorá nie je jeho neoddeliteľnou súčasťou, napríklad nabíjačka, handsfree, puzdro, držiak, headset, bluetooth, dátové káble, prívesky, sluchátka, ochrana displeja, pamäťová karta, čítačka a podobne.
20. Predajca: predajca mobilných telefónov.
21. Schéma amortizácie: Časová hodnota poistenej veci bude poisťovateľom stanovená na základe celkovej doby, ktorá uplynula od nákupu poistenej veci do vzniku poistnej udalosti, kde budú zohľadnené 60-dňové intervaly.
22. SIM karta – aktívna účastnícka identifikačná karta pre mobilnú telefónnu sieť bez ohľadu na skutočnosť, či ide o predplatenú SIM kartu alebo nie.
23. Spoluúčasť: zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení.
24. Tretia osoba: akákoľvek iná osoba než poistený alebo osoba poistenému blízka podľa bodu 11 tohto článku, zamestnanci poisteného rovnako ako akákoľvek iná osoba, ktorú poistený neoprávnil k používaniu poistenej veci.
25. Uzavretý priestor:
a) uzamknutá a uzavretá budova alebo 
b) uzamknuté vozidlo s uzavretou karosériou alebo 
c) uzamknutý trezor alebo pevná uzamknutá skrinka. 
26. Voda z vodovodného zariadenia: voda, iná kvapalina alebo para uniknutá v dôsledku chybnej obsluhy alebo poruchy mimo svoj obvyklý priestor z : 
a) potrubia alebo zariadenia, privádzajúceho alebo odvádzajúceho vodu, paru alebo inú kvapalinu alebo kanalizačného systému vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia, 
b) vykurovacieho, vzduchotechnického, klimatizačného alebo solárneho systému, vrátane armatúr alebo iného s ním prepojeného zariadenia,
c) sprinklerových alebo iných automatických zariadení požiarnej ochrany,
d) akvária s objemom 50 a viac litrov alebo bazénu pevne spojeného so zemou.
27. Zneužitie mobilného telefónu – neoprávnené nakladanie s poisteným mobilným telefónom a SIM kartou, v ktorého dôsledku došlo k vzniku nákladov, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi a ktoré preukázateľne vznikli v súvislosti s odcudzením mobilného telefónu a SIM karty.
28. Strata: zánik možnosti hmotne disponovať s poisteným výrobkom, pričom sa nejedná o odcudzenie podľa bodu 10 tohto článku .
29. Živelná udalosť: mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok.

Článok 4
Predmet poistenia

Predmetom poistenia je poistená vec, zakúpená u predajcu.

Článok 5
Právne úkony a doručovanie

1. Podmienky poistenia upravené v poistnej zmluve a týchto VPP-MT1-platné pre poistníka platia primerane i pre poisteného. Povinnosti poistníka, pokiaľ ním nie je poistený, je zoznámiť poisteného s poistnou zmluvou a týmito VPP-MT1. 
2. Pre právne úkony, týkajúce sa poistenia, je potrebná písomná forma, pokiaľ nie je v týchto VPP-MT1 alebo v poistnej zmluve stanovené inak.
3. Písomnosti určené poisťovateľovi sa považujú za doručené dňom potvrdenia prevzatia písomnosti poisťovateľom alebo oprávneným zástupcom poisťovateľa, pokiaľ nie je stanovené inak .
4. Písomnosti poisťovateľa, určené poistníkovi, resp. poistenému sú doručované poštou, môžu však byť doručené aj oprávneným zástupcom poisteného, a to na poslednú adresu známu poisťovateľovi. Písomnosť poisťovateľa určená poistníkovi alebo poistenému (ďalej len „adresát“) sa považuje za doručenú dňom prevzatia písomnosti adresátom alebo dňom kedy adresát prevzatie písomnosti odoprel. V prípade, že sa písomnosť uloží na poštovom podniku kvôli nezastihnutiu adresáta s tým, že si ju adresát v príslušnej lehote nevyzdvihol, považuje sa za doručenú v posledný deň tejto lehoty, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvedel. V prípade, že je písomnosť vrátená poisťovateľovi ako nedoručená z dôvodu, že adresáta nie je možné zistiť na poslednej známej adrese, písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej vrátenia poisťovateľovi. 
5. Poisťovateľ je oprávnený využiť alternatívne komunikačné prostriedky ( telefón, e-mail, SMS, fax) ku vzájomnej komunikácii s poistníkom, poisteným alebo nimi splnomocnenou osobou v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou poistnej udalosti a ponukou produktov a služieb poisťovateľa. Tieto prostriedky slúžia k urýchleniu vzájomnej komunikácie, nenahrádzajú však písomnú formu úkonov v prípadoch, kedy písomnú formu vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy alebo poistná zmluva.
6. Právne úkony týkajúce sa poistenia, pre ktoré zákon nevyžaduje povinne písomnú formu, môžu byť vykonané tiež e-mailom alebo telefonicky. Poisťovateľ je oprávnený určiť na svojej internetovej stránke, ktoré právne úkony nemusia mať písomnú formu
7. Poistník a poistený, pokiaľ je iný než poistník, uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú súhlas so zaobstaraním, použitím a i následným archivovaním zvukových záznamov telefonických hovorov, uskutočnených medzi ním a poisťovateľom, prípadne asistenčnou službou, a to v súvislosti v výkonom poisťovacej činnosti poisťovateľom, najmä pri správe poistenia a likvidácii poistných udalostí podľa tejto poistnej zmluvy a to na technických prostriedkoch, umožňujúcich ich záznam, zachovanie a reprodukciu. Poistník a poistený uzatvorením poistnej zmluvy udeľujú poisťovateľovi súhlas s tým, aby poisťovateľ použil tieto záznamy a ich kópie pri uplatňovaní práv a povinností z tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ je oprávnený uchovať tieto záznamy až do vysporiadania všetkých práv a povinností, súvisiacich s poistením podľa tejto poistnej zmluvy. Poisťovateľ bude tieto záznamy počas doby ich uchovania chrániť pred neoprávneným prístupom tretích osôb. 
8. Uplatnenie práv, vyplývajúcich z poistnej zmluvy prináleží poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo nie je dojednané inak. 
9. Poistník ani poistený nemá právo postúpiť akýkoľvek nárok alebo právo, vyplývajúce z poistnej zmluvy, ktorou bolo uzavreté poistenie mobilného telefónu podľa týchto VPP-MT1, na tretiu osobu alebo tretie osoby. .
10. Právne úkony právnickej osoby môže vykonávať výhradne osoba oprávnená jednať jej menom alebo osoba splnomocnená. 
11. Nároky z poistenia sa premlčia v trojročnej premlčacej lehote. Premlčacia lehota začína plynúť rok po vzniku poistnej udalosti. 
12. V poistnej zmluve je možné odchýliť sa od jednotlivých ustanovení týchto VPP-MT1. Akákoľvek odchýlka od týchto VPP-MT1 dohodnutá v poistnej zmluve je účinná najskôr od okamihu, kedy sa zmluvné strany na tejto zmene písomne dohodli.

Článok 6
Spoluúčasť

1. Spoluúčasť je zmluvne dojednaná výška podielu, ktorým sa poistený zúčastňuje na poistnom plnení. 
2. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia mobilného telefónu sa zjednáva ako poistenie škodové so spoluúčasťou poisteného vo výške 10%. 
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti v rámci tohto poistenia je poskytované maximálne do výšky limitu poistného plnenia vrátane spoluúčasti za celú dobu trvania poistenia.

Článok 7
Vznik poistenia

1. Návrh poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) môže poistník prijať zaplatením poistného. Poistná zmluva je uzatvorená v okamihu zaplatenia poistného v plnej výške, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.
2. Poistenie vzniká dňom, uvedeným v návrhu poistnej zmluvy (ďalej len „návrh“) ako začiatok poistenia.
3. Pokiaľ je deň začiatku poistenia podľa odseku 2 tohto článku zhodný s dňom vyhotovenia návrhu, poistenie vzniká v okamihu zaplatenia poistného, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak. 
4. Platnosť návrhu zanikne a poistenie na jeho základe nevznikne, pokiaľ nebude poistné uhradené do konca lehoty určenej na zaplatenie poistného, stanovenej v návrhu.
5. Za okamih zaplatenia poistného sa považuje deň, hodina a minúta zaplatenia poistného v plnej výške:
a) v hotovosti predajcovi alebo osobe, ktorej prostredníctvom predajca doručí poistený výrobok poistenému,
b) vkladom alebo úhradou na platobný účet predajcu prostredníctvom platobného prostriedku, aj keď bude poistné pripísané na platobný účet predajcu neskôr, než v deň vkladu , poukázania alebo úhrady poistného.

Článok 8
Doba poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu určitú, pokiaľ nie je v poistnej zmluve stanovené inak.

Článok 9
Zmena a zánik poistenia

1. Akékoľvek zmeny v poistnej zmluve sa vykonávajú so súhlasom oboch zmluvných strán, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak.
2. Zánik poistenia
Poistenie zaniká v súlade so Zákonom: 
a) uplynutím poistnej doby; 
b) dňom ukončenia vlastníckeho vzťahu poisteného k poistenej veci, bez ohľadu na to, akým spôsobom k nemu dôjde; 
c) dňom straty poistenej veci nahlásenej poisteným poisťovateľovi; 
d) dňom zániku, krádeže alebo zničenia poistenej veci, bez ohľadu na to, či takúto krádež alebo zničenie poisťovateľ uznal ako poistnú udalosť; 
e) dňom smrti poisteného; 
f) pre neplatenie poistného v súlade s § 801 Občianskeho zákonníka; 
g) výpoveďou podľa ustanovení § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
h) odstúpením od poistenia v súlade s § 802 ods. 1 Občianskeho zákonníka; 
i) odmietnutím plnenia v súlade s § 802 ods. 2 Občianskeho zákonníka; 
j) písomnou dohodou zmluvných strán; 
k) ďalšími spôsobmi uvedenými na inom mieste týchto poistných podmienok, v poistnej zmluve alebo stanovenými Zákonom. 
3. Poistenie môže písomne vypovedať poistník alebo poisťovateľ do dvoch mesiacov po uzatvorení poistnej zmluvy. Výpovedná lehota je osemdenná, začína plynúť od nasledujúceho dňa po doručení výpovede. Uplynutím výpovednej lehoty poistenie zanikne. 
4. Poistenie zaniká v dôsledku tej zo skutočnosti, uvedených v tomto Článku, ktorá nastane ako prvá.

II. OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 10
Doba poistenia

1. Poistenie náhodného poškodenia, odcudzenia a zneužitia výrobku sa uzatvára na dobu určitú.
2. Poistná zmluva sa vzťahuje na obdobie jedného kalendárneho roku od uzatvorenia poistenia.

Článok 11
Rozsah poistenia

1. Toto poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie, odcudzenie a zneužitie výrobku. 
2. V prípade náhodného poškodenia sa poistenie vzťahuje na náhodné poškodenie poisteného výrobku (pokiaľ nie je vylúčené v čl. 12 týchto VPP-MT1), a to najmä:
a) jeho pádom,
b) vniknutím kvapaliny do elektronických častí poisteného výrobku,
c) mechanickým poškodením poisteného výrobku počas prepravy od predajcu do domácnosti poisteného,
d) vniknutím cudzích predmetov do poisteného výrobku.
3. Poistenie náhodného poškodenia sa nevzťahuje na poškodenie displeja a dotykovej vrstvy mobilného telefónu.
4. V prípade odcudzenia sa poistenie vzťahuje na stratu poisteného výrobku v dôsledku lúpeže alebo krádeže vlámaním.
4.1. V prípade odcudzenia poisteného výrobku krádežou vlámaním do motorového vozidla sa poistenie vzťahuje len na udalosti, za súčasného splnenia nasledujúcich podmienok:
a) Poistený musí vierohodne preukázať, že došlo k násilnému vniknutiu do motorového vozidla a
b) Poistený výrobok bol uložený v uzamknutom batožinovom priestore motorového vozidla alebo uzavretom uzamknutom strešnom nosiči tak, že ho nebolo zvonku vidieť a na motorovom vozidle boli riadne uzamknuté všetky dvere vrátane batožinového priestoru a strešného nosiča a motorové vozidlo malo úplne zatvorené všetky okná.
5. V prípade poistenia zneužitia mobilného telefónu sa poistenie vzťahuje na:
5.1. Odcudzenie mobilného telefónu spoločne so SIM kartou – v takomto prípade je poistený povinný odcudzenie mobilného telefónu nahlásiť polícii a vyžiadať si policajný protokol; poistenie sa vzťahuje iba na mobilný telefón vo výlučnom vlastníctve poisteného. 
5.2. Zneužitie mobilného telefónu; náklady, ktoré je poistený povinný uhradiť mobilnému operátorovi (prevolané náklady) a ktoré evidentne vznikli v období od odcudzenia mobilného telefónu do okamihu nahlásenia odcudzenia operátorovi; a to vrátane nákladov na zablokovanie SIM karty, pokiaľ ku zneužitiu mobilného telefónu došlo preukázateľne po jeho odcudzení spoločne so SIM kartou; 
5.3. Poistenie pre prípad zneužitia mobilného telefónu sa nevzťahuje na príslušenstvo mobilného telefónu.

Článok 12
Výluky z poistenia

1. Poistenie sa nevzťahuje na škody : a) Spôsobené akýmkoľvek úmyselným poškodením poisteného výrobku alebo spôsobené vedomou nedbalosťou,
b) Spôsobené priamo alebo nepriamo povstaním, vnútornými nepokojmi alebo štrajkom, teroristickým činom, vojnovými udalosťami, zásahom úradnej alebo štátnej moci, vyššej moci, spôsobené priamym alebo nepriamym pôsobením jadrovej energie, ionizujúcim žiarením alebo kontamináciou rádioaktivitou, sabotážou, represívnymi zásahmi štátnych orgánov, živelnou udalosťou.
c) Vzniknuté v dôsledku závady na poistenom výrobku, za ktorú zodpovedá na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe svojho prehlásenia predajca.
d) Na ktoré bol poistník alebo poistený upozornený pri kúpe poisteného výrobku a na ďalšie poškodenia, ktoré predajca už vylúčil vo svojej záruke. 
e) Spôsobené nesprávnou či nedostatočnou údržbou poisteného výrobku, preťažovaním poisteného výrobku, používaním poisteného výrobku v rozpore s pokynmi výrobcu (napr. použitím výrobcom neschválených doplnkov, 
f) Vzniknuté bežným opotrebením, na súčastiach poisteného výrobku spotrebného charakteru, podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu a častej výmene a na príslušenstvo poisteného výrobku, ako napríklad batérie, akumulátory, zdroje svetla, náplne, tesnenia, elektroinštalácie, filtre, poistky, pamäťové zariadenia, obaly, dotykové pero.

2. Ďalej sa poistenie nevzťahuje na:
a) vec, ktorá je v čase kúpy u predajcu už použitá, vec kupovanú pre účely vykonávania akejkoľvek podnikateľskej činnosti, 
b) náklady vynaložené bez súhlasu poisťovateľa,
c) zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s chybou poistenej veci vrátane následných škôd, spôsobených poškodeným poisteným výrobkom,
d) zvukové, obrazové, dátové a iné záznamy, náklady na obnovu alebo prenos dát, uložených v poistenej veci, 
e) estetický nedostatok (napríklad poškrabanie, zárez, prasklina), ktorý neznižuje ani neobmedzuje funkčnosť poistenej veci, 
f) náhodné poškodenie, vzniknuté postupným pôsobením korózie, vlhkosti, tepla alebo chladu, trvalým pôsobením chemických, biologických, teplotných a elektrických vplyvov, 
g) poistenú vec, ktorú opravoval iný subjekt, než servis určený poisťovateľom, 
h) akúkoľvek stratu poistenej veci, okrem straty poistenej veci v dôsledku lúpeže a krádeže vlámaním,
i) odcudzenie poistenej veci z vozidla, okrem prípadu uvedeného v čl. 10 ods. 2, bod 2.1 týchto VPP-MT1,
j) náhodné poškodenie spôsobené používaním náhodne poškodenej veci bez vykonania opravy náhodného poškodenia, 
k) náhodné poškodenie v dôsledku výpadkov alebo prerušenia dodávok elektrickej energie, 
l) odcudzenie akéhokoľvek príslušenstva poistenej veci a ďalšieho vonkajšieho zariadenia, 
m) akýkoľvek prípad odcudzenia poistenej veci, ktorý poistený nenahlásil polícii najneskôr do 24 hodín po zistení odcudzenia poistenej veci,
n) náklady na bežnú údržbu, nastavenie alebo úpravu poistenej veci vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ k náhodnému poškodeniu došlo v súvislosti s týmito činnosťami, 
o) náklady vynaložené na odstránenie funkčných chýb, pokiaľ tieto chyby neboli spôsobené náhodným poškodením poistenej veci, za ktoré bolo poskytnuté poistné plnenie.

Článok 13
Limit poistného plnenia

Limitom poistného plnenia poskytnutého poisťovateľom je poistná suma (viď. Výklad pojmov), znížená o sumu stanovenú na základe schémy amortizácie, pokiaľ nie je v poistnej zmluve uvedené inak.

Článok 14
Poistné

1. Poistné je úhrada za poskytovanie poistnej ochrany dohodnutej v uzatvorenej poistnej zmluve.
2. Poistné sa platí jednorazovo za celú poistnú dobu a jeho výška ja stanovená v poistnej zmluve.
3. Základom pre výpočet poistného je kúpna cena veci v zmysle týchto poistných podmienok, a to bez ohľadu na to, či bola táto cena zaplatená v plnej výške alebo iba jej časť účtovaná predajcom veci.
4. Poistné je splatné v deň uzatvorenia poistnej zmluvy.

Článok 15
Poistná udalosť

1. Poistnou udalosťou je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa týchto VPP-MT1 spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie.
2. V prípade poistenia zneužitia poisteného výrobku sa poistnou udalosťou rozumie finančná strata poisteného, ku ktorej dôjde počas poistnej doby odcudzením mobilného telefónu a zneužitím SIM karty.

Článok 16
Povinnosti poistníka a poisteného

1. Poistník/ poistený je povinný:
a) dodržiavať povinnosti stanovené zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) pravdivo a úplne odpovedať na všetky písomné otázky poisťovateľa týkajúce sa uzatváraného poistenia alebo poistnej udalosti, 
c) oznámiť poisťovateľovi skutočnosť, že poistený poistil vec u iného poisťovateľa alebo že uzatvoril obdobné poistenie aj u iného poisťovateľa, 
d) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne písomne zmenu vlastníka poistenej veci, 
e) oznámiť poisťovateľovi písomne akúkoľvek zmenu údajov vrátane adresy a osobných údajov, ktoré boli podkladom počas uzatvárania poistnej zmluvy , a to najneskôr do 5 pracovných dní od tejto zmeny, 
f) dbať na to, aby poistná udalosť nenastala, najmä nesmie porušovať povinnosti smerujúce k odvráteniu alebo zmenšeniu nebezpečenstva vzniku škody, ktoré sú mu uložené právnymi predpismi alebo predpismi vydanými na ich základe, alebo povinnosti, ktoré prevzal uzatvorením poistnej zmluvy; poistený nesmie tiež strpieť porušovanie týchto predpisov a povinností zo strany tretích osôb; poistený je ďalej povinný zaistiť udržiavanie poistených vecí v dobrom technickom stave a používať ich iba na účely stanovené zákonom,
g) uchovávať hodnoverné doklady o vlastníctve, resp. nadobudnutí poistenej veci a na požiadanie ich predložiť poisťovateľovi, pokiaľ si ich vyžiada na účely riešenia poistnej udalosti, 
h) uchovávať poistený výrobok v ochrannom puzdre, 
i) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 pracovných dní od poistnej udalosti, oznámiť poisťovateľovi, že nastala poistná udalosť, a do 15 dní od poistnej udalosti predložiť poisťovateľovi hlásenie o rozsahu poškodenia poistenej veci, 
j) preukázať vznik a rozsah vzniknutej škody, 
2. V prípade škody spôsobenej odcudzením poistenej veci je poistený povinný doložiť vznik poistnej udalosti policajným protokolom (oznámením o odcudzení príslušnému orgánu polície), 
3. V prípade zneužitia mobilného telefónu predložiť poisťovateľovi:
a) vyúčtovanie mobilného operátora s označením reklamovaných telefónnych hovorov a potvrdenie operátora o zablokovaní mobilného telefónu vrátane sumy blokovacieho poplatku, 
b) faktúru alebo účet za vyhotovenie novej SIM karty,
c) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušným orgánom polície odcudzenie poistenej veci,
d) oznámiť bez zbytočného odkladu poisťovateľovi prípadný nález odcudzeného poistenej veci a vrátiť prijaté poistné plnenie, 
4. V prípade odcudzenia je poistený povinný:
a) doložiť dôkaz o násilnom vniknutí do uzavretého priestoru alebo doložiť dôkaz o použití kľúča určeného na jeho riadne otvorenie, ktorého sa páchateľ zmocnil krádežou alebo lúpežou, 
b) doložiť úradný preklad dokladov preukazujúcich vznik poistnej udalosti, pokiaľ sú vyhotovené v inom než slovenskom alebo českom jazyku, 
c) oznámiť poisťovateľovi bezodkladne odstúpenie od kúpnej zmluvy na poistený výrobok, 
d) dodržiavať pokyny poisťovateľa alebo poisťovateľom určenej osoby pri likvidácii poistnej udalosti a dať si poistený výrobok opraviť v servise určenom poisťovateľom,
5. V poistnej zmluve sa môžu poistník a poisťovateľ dohodnúť na ďalších povinnostiach poistníka a poisteného.

Článok 17
Povinnosti a práva poisťovateľa

1. Poisťovateľ je povinný: a) dodržiavať povinnosti pre neho vyplývajúce zo zákona, ostatných všeobecne záväzných predpisov a týchto VPP-MT1, 
b) Informovať poisteného o výsledkoch prešetrenia poistnej udalosti, pokiaľ o to poistený písomne požiada,
c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa poistenia a o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri uzatváraní poistnej zmluvy, jej správe alebo likvidácii poistnej udalosti; to neplatí, pokiaľ poistník alebo poistený dá písomný súhlas s poskytnutím informácií, alebo pokiaľ poskytnutie informácie ukladá alebo povoľuje zákon, 
d) v prípade vzniku nároku na poistné plnenie podľa poistnej zmluvy a poistných podmienok a po tom, ako sú poisťovateľovi dodané doklady uvedené v Článku 16 týchto poistných podmienok, je poisťovateľ povinný vyplatiť poistné plnenie do 15 dní odo dňa, v ktorom poisťovateľ skončil všetky potrebné šetrenia týkajúce sa danej poistnej udalosti.
2. Poisťovateľ má právo overovať si pravdivosť a úplnosť údajov potrebných na výpočet poistného a poistného plnenia a používať zistené údaje na účely správy poistenia a likvidácie poistnej udalosti.

Článok 18
Poistné plnenie

1. Pokiaľ vznikla povinnosť poisťovateľa plniť, je poisťovateľ povinný poskytnúť poistné plnenie podľa týchto VPP-MT1 a podmienok, dojednaných v poistnej zmluve poistenému, pokiaľ nie je týmito VPP-MT1 stanovené inak, alebo pokiaľ nie je v poistnej zmluve dojednané inak.
2. Právo na poistné plnenie môže poistený uplatniť len na území Slovenskej republiky.
3. Poistné plnenie za všetky poistné udalosti sa poskytuje maximálne do výšky limitu poistného plnenia za celú dobu trvania poistenia. Výšku limitu poistného plnenia určí poisťovateľ na základe nasledujúcej amortizačnej schémy, kedy prihliadne k časovej hodnote poistenej veci. V prvom intervale 60 dní odo dňa nákupu bude amortizácia vo výške 28%, v druhom intervale bude amortizácia navýšená o 3,5%, v ďalších 60 dňových intervaloch bude amortizácia navýšená vždy o 2%.
4. V prípade náhodného poškodenia poistenej veci poisťovateľ uhradí náklady na nové alebo použité náhradné súčiastky od ktoréhokoľvek výrobcu, vrátane nákladov na opravu poistenej veci, pokiaľ bude poistený výrobok opravený v servise určenom poisťovateľom. Vymenené súčiastky musia mať rovnakú funkčnosť ako súčiastky pôvodné. Do nákladov na opravu sa okrem samotnej opravy vrátane náhradných dielov započítavajú tiež náklady na dopravu poistenej veci zo servisu, pokiaľ túto dopravu zorganizuje poisťovateľ alebo jeho zmluvný partner (vrátane dopravy vykonanej poisteným, pokiaľ ju poisťovateľ dopredu schválil), poštovné za odoslanie poistenej veci zo servisu klientovi a náklady na dopravu a prácu poisťovateľom určeného alebo odporúčaného technika na mieste vzniku poistnej udalosti.
5. Pokiaľ náklady na opravu v prípade náhodného poškodenia poistenej veci presiahnu novú cenu veci alebo je vec neopraviteľná, má poistený právo na výmenu náhodne poškodenej veci za novú, so zhodnými alebo porovnateľnými parametrami, v cene maximálne do výšky limitu.
6. Pokiaľ poisťovateľovi vzniknú náklady v súvislosti so zisťovaním rozsahu poškodenia poistenej veci a zistí sa, že poistenému nevzniká podľa týchto VPP-MT1 nárok na poistné plnenie, tieto náklady idú na ťarchu poisteného.
7. Poisťovateľ nahradí tiež primerané náklady v súvislosti s výmenou poistenej veci v čase vzniku poistnej udalosti obvyklé, a to náklady na dopravu poistenej veci zo servisu alebo od predajcu, prípadné náklady na dopravu a náklady za práce, ktoré boli vykonané na poistenej veci s cieľom zistiť rozsah poškodenia. Poskytnutím poistného plnenia formou výmeny poistenej veci sa vlastníkom poistenej veci stáva poisťovateľ a poistenie zaniká.

Článok 19
Zníženie a zamietnutie poistného plnenia

1. Pokiaľ porušil poistený povinnosti stanovené zákonom, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo povinnosti uvedené vo VPP-MT1, najmä v čl. 16 a toto porušenie malo podstatný vplyv na vznik poistnej udalosti alebo na zväčšenie rozsahu jej následkov, poisťovateľ má právo plnenie z poistnej udalosti znížiť podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah jeho povinnosti plniť.
2. Poisťovateľ má právo plnenie z ktorejkoľvek poistnej udalosti primerane znížiť, pokiaľ na základe vedome nepravdivých alebo neúplných údajov, ktoré poistník alebo poistený uviedol pri uzatváraní poistenia, stanovil nižšie poistné.
3. V prípade odstúpenia od poistnej zmluvy má poisťovateľ právo znížiť výšku nespotrebovaného poistného o manipulačný administratívny poplatok.
4. Poisťovateľ má právo znížiť poistné plnenie v prípade, ak v čase vzniku poistnej udalosti nebol mobilný telefón uložený v ochrannom puzdre.
5. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej zmluvy, pokiaľ sa až po poistnej udalosti dozvie, že jej príčinou je skutočnosť, ktorú pre vedomé alebo nepravdivé alebo neúplné odpovede poistníka alebo poisteného nemohol zistiť pri uzatváraní poistenia a ktorá bola pre uzatvorenie poistnej zmluvy podstatná.
6. Poisťovateľ má právo odmietnuť plnenie z poistnej udalosti, pokiaľ poistený úmyselne uvedie poisťovateľa do omylu o podstatných okolnostiach, týkajúcich sa vzniku nároku na poistné plnenie alebo výšku nároku. 
7. Pokiaľ poistený spôsobné poisťovateľovi zvýšenie nákladov tým, že v dôsledku jeho konania je nutné rozhodujúce skutočnosti zisťovať opakovane, poisťovateľ má právo znížiť plnenie z poistnej udalosti o výšku takto vzniknutých nákladov. 
8. V prípade poistného plnenia formou úhrady nákladov na opravu poistenej veci, náklady na opravu vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov, uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku idú na ťarchu poisteného.
9. V prípade poistného plnenia formou výmeny poisteného poškodeného výrobku za nový, bude poistený hradiť primerané náklady, súvisiace s výmenou poistenej veci, ktoré boli v dobe poistnej udalosti obvyklé, vo výške, o ktorú poisťovateľ znížil poistné plnenie z dôvodov uvedených v ods. 1, 2 a 5 tohto článku.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20
Spôsob vybavovania sťažností

1. Poisťovateľ prijíma sťažnosti proti jeho postupu podané ústne alebo písomne. Ústne podanú sťažnosť poisťovateľ zaznamená. Písomnú sťažnosť môže sťažovateľ podať osobne, alebo zaslať poštou na adresu poisťovateľa: AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby so sídlom: Praha 7, Jankovcova 1596/14b, PSČ 17000, IČ: 276 33 900, zapísaný v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel A, vložka 56112
2. Zo sťažnosti musí byť zrejmý dátum jej podania, kto ju podáva, čoho sa týka (predmet sťažnosti) a čoho sa sťažovateľ domáha. Pokiaľ je sťažovateľom fyzická osoba, sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu bydliska fyzickej osoby. Pokiaľ je sťažovateľom právnická osoba, sťažnosť musí obsahovať názov alebo obchodný názov a adresu sídla právnickej osoby.
3. Poisťovateľ je povinný prešetriť sťažnosť a informovať sťažovateľa o spôsobe vybavenia jeho požiadaviek či dôvodoch ich odmietnutia do 30 dní od jej doručenia. Pokiaľ si vybavenie sťažnosti vyžaduje dlhšie obdobie, je možné lehotu z predchádzajúcej vety predĺžiť, o čom bude sťažovateľ neodkladne vyrozumený.
4. V prípade nespokojnosti s vybavením sťažnosti sa sťažovateľ môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava, ktorá je poverená vykonávaním dohľadu nad poisťovateľom.

V Prahe, schválené dňa 10.04.2015